Bezpečnost zařízení a ochrana práv

Bezpečnost zařízení Úřad veřejného zdravotnictví Slovenské republiky na základě výsledků Protokolu o zkouškách č. 1451/2011 , Protokolu o zkouškách č. 2267/2012 vydal stanoviska, ve kterých konstatuje, že zařízení hexagramový zobrazovač ID kostka regenerátor, hexagramový zobrazovač ID – TE regenerátor a hexagramový zobrazovač ICHC regenerátor splňují z hlediska bezpečnosti požadavky doporučené Radou Evropské unie 1999/519/ES o omezení expozice obyvatelstva elektromagnetickými poli (0 Hz – 300 GHz), Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky č. 534/2007 Z.z. o podrobnostech a požadavcích na zdroje elektromagnetického záření a na limity expozice obyvatel elektromagnetickým zářením v životním prostředí a nařízení vlády SR č. 329/2006 Z.z. o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích na ochranu zaměstnanců před riziky souvisících s expozicí magnetickými poli. Ochrana – průmyslová práva Regenerační zařízení ID kostka regenerátor, ID-TE regenerátor a ICHC regenerátor vytvořené na bázi konceptu Hexagram display jsou předmětem patentové a dezignové ochrany na nejvýznamnějších světových trzích (SR, EU, USA, Čína, Japonsko, Taiwan, Jižní Korea, Vietnam, Kanada a Švýcarsko).